LinkedIn

Algemene voorwaarden maatwerk

Algemene leveringsvoorwaarden Stichting ARQ

Maatwerk Opleiding

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes op het gebied van Training & Opleiding uitgevoerd door ARQ Academy, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, juridische naam Stichting ARQ, hierna te noemen ARQ. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door ARQ. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ARQ schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen ARQ en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte en/of opdrachtbevestiging door de opdrachtgever en door (2) het retourneren van de voor akkoord ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging per post of e-mail.

Artikel 3: Annulering door opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.

Hieronder de termijnen waarin een annulering- en/of wijziging kan plaatsvinden en de kosten die alsdan in rekening worden gebracht:

  • 0 tot 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden: 100% van offertebedrag excl. reiskosten;
  • 2 tot 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden: 50% van offertebedrag excl. reiskosten;
  • langer dan 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden: € 85,00 administratiekosten per groep.

Artikel 4: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 5: Betaling

Facturering vindt, tenzij anders is afgesproken, plaats nadat de opdracht conform artikel 2 tot stand is gekomen of na een annulering als bedoeld in artikel 3a of 3b. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door ARQ. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is ARQ gerechtigd de geldende wettelijk rente over het bruto factuurbedrag in rekening te brengen. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming verplicht aan ARQ alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,- exclusief BTW.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding

ARQ heeft het recht de uitvoering van werkzaamheden dan wel deelname van een door opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. ARQ is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade als gevolg van weigering, opschorting of ontbinding, terwijl de weigering, opschorting of ontbinding de opdrachtgever niet ontslaat van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 7: Auteursrecht en gegevensgebruik

Het auteursrecht op de door ARQ uitgegeven brochures, projectmateriaal en opleidingsmateriaal berust bij ARQ, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ARQ zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit dit materiaal, hieronder begrepen gedeelten uit en uittreksels van dit materiaal, worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het auteursrecht op rapporten, adviezen, voorstellen, handleidingen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van ARQ, berust eveneens uitsluitend bij ARQ, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ARQ behoudt het recht de door uitvoering van de opdracht vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zo ver hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Wanneer gegevens van cliënten gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek zal dit altijd geanonimiseerd gebeuren en na toestemming van de betreffende cliënt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

a.    Aansprakelijkheid

ARQ spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de algemene voorwaarden van de Nederlandse Raad voor Training & Opleiding (NRTO) uit te voeren. ARQ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,-.

ARQ zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, als gevolg van:

  • enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor uitvoering van de overeenkomst essentiële informatie.

ARQ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. ARQ zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

b.    Vrijwaring

ARQ is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden ter zake van door ARQ uitgevoerde activiteiten op het gebied van coaching, supervisie, advisering tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van ARQ en de cliënt of organisatie bovendien aantoont dat hem/haar ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 9: Overige verplichtingen Opdrachtgever

  • Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat deelnemers/cliënten vrijgesteld zijn van werkzaamheden, indien dit uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij partijen daarover afwijkend schriftelijk overeenkomen.
  • Opdrachtgever moet faciliteren dat deelnemers een digitale evaluatie invullen, tenzij partijen daarover afwijken schriftelijk overeenkomen.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het inrichten van de trainingsruimte, indien dit uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij partijen daarover afwijkend schriftelijk overeenkomen.
  • Opdrachtgever moet de verblijfskosten van de overeengekomen accommodatie voldoen, tenzij partijen daarover afwijkend schriftelijk overeenkomen.

Artikel 10: Klachtenprocedure

ARQ hanteert een klachtenprocedure en privacy beleid. Deze is vrij op te vragen bij ARQ en tevens in te zien op de website www.arq.org.

Artikel 11: Wijziging algemene leveringsvoorwaarden

ARQ heeft het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking binnen dertig dagen na de dag waarop de gewijzigde versie van de algemene leveringsvoorwaarden op de website zijn gepubliceerd.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen ARQ en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de rechtbank te Amsterdam. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van ARQ .

PRIVACYBELEID ARQ

Bij ARQ hechten we belang aan uw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden dat wij uw data met de grootste zorg behandelen.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en indien van toepassing informatie over uw werkgever, beroepsvereniging en registratienummer. ARQ is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verplicht zich ertoe om de vereisten van privacy wetgeving te respecteren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met u en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. U kan te allen tijde uw persoonsgegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u verstrekt bij uw inschrijving, doorgaans via het  inschrijfformulier op onze website. Als u wordt gevraagd ter voorbereiding op een opleiding aanvullende informatie te verstrekken zoals een CV, wordt deze informatie na afronden van de opleiding vernietigd.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?

Bij ARQ gebruiken we de persoonsgegevens om u te registreren voor deelname aan een opleiding, workshop, lezing of congres, met u te communiceren over praktische informatie, voorbereiding en opdrachten. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor facturatie, het  evalueren van de opleiding. De gegevens van uw beroepsvereniging en registratienummer gebruiken wij om accreditatiepunten toe te kennen in PE-online. Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij u naam en e-mailadres voor het toesturen van informatie over onze activiteiten.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen, met uitzondering van externe dienstverleners conform verwerkingsdoeleinden. Zo worden uw naam en e-mailadres gedeeld met een partner die de opleidingen, lezingen, workshops en congressen voor ons evalueert. Het evaluatierapport bevat geen tot de persoon herleidbare gegevens . Wij delen – indien van toepassing -  u naam,  beroepsvereniging en registratienummer in het systeem van PE-online dat de accreditaties coördineert. In geen geval worden uw persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van marketingdoeleinden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd?

Bij ARQ zijn de systemen, data en organisatie ingericht conform de richtlijnen die hier wettelijk voor staan. Daarmee beschermen we uw persoonsgegevens tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, ongewenste toepassing, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Hoe kan u uw persoonlijke data beheren of verwijderen?

U kunt uw persoonlijke gegevens opvragen bij ARQ en verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Mochten er wettelijke verplichtingen zijn waarom ARQ specifieke gegevens moet bewaren en dus niet kan verwijderen, dan zal dat duidelijk kenbaar gemaakt worden.