LinkedIn

Opleidingsaanbod

7ROSES empowerment methodiek

Schokkende gebeurtenissen kunnen een zeer ontwrichtende werking hebben. Om de eigen krachten te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten zijn herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van de eigen identiteit en betekenisgeving aan het gebeurde van belang. De 7ROSES-methodiek richt zich in brede zin op het ondersteunen van het herstelproces. Hierbij staat het vergroten van de eigen (draag)kracht centraal. 7ROSES is een empower methodiek die toepasbaar is in verschillende contexten.
  • Inhoudelijke informatie
  • Praktische informatie
  • Inschrijven

De methodiek is toepasbaar voor diverse doelgroepen die in aanraking zijn gekomen met ingrijpende gebeurtenissen.

Doelgroep
Deze training focust zich op minimaal HBO-geschoolde professionals werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, (maatschappelijke) opvang en de jeugdzorg zoals basispsycholoog, POH-GGZ, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, HBO-verpleegkundige, sociaal pedagogisch hulpverlener, maatschappelijk werker, vaktherapeut, GGZ-Agoog, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist.

Werkend met kwetsbare groepen zoals:

  • Slachtoffers van oorlog en mensenrechtenschendingen zoals vluchtelingen;
  • Slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld, zoals slachtoffers mensenhandel;
  • Ongedocumenteerde migranten;
  • Jongeren in risicogroepen;
  • Cliënten maatschappelijke opvang.
Methodiek

7ROSES staat voor Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies, een empowerment-methodiek die zich richt op het ondersteunen van het persoonlijk herstelproces. De methodiek is gebaseerd op het theoretisch CHIME framework (Leamy et al., 2011). CHIME is een acroniem voor vijf pilaren van persoonlijk herstel bij psychische problematiek, namelijk Connectedness, Hope, Identity, Meaning en Empowerment. Toegesneden op de specifieke doelgroep zijn aan deze peilers Recognition en Safety toegevoegd, waarmee het totaal op zeven uitkwam – wat ten grondslag ligt aan de naam 7ROSES. De methodiek gaat bij uitstek uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften, en speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren. De werkwijze richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren. Zo wordt onder meer de sociale inbedding en persoonlijk herstel bevorderd. De methodiek helpt statushouders weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten.

De betreffende empowerment methodiek is innovatief vanwege haar flexibiliteit, toegankelijkheid, en wetenschappelijke onderbouwing. 7ROSES is zodanig ontworpen dat de methodiek toepasbaar is voor verschillende doelgroepen en in verschillende contexten: binnen of buiten (geestelijke) gezondheidszorg, maatschappelijke instellingen, opvang- en asielzoekerscentra, deelnemers van diverse herkomst en cultuur, groepsgewijs of individueel, en voor/tijdens/na eventuele behandeling. Uniek is dat de frequentie, het aantal sessies en de vorm vrij gelaten worden. Via een flexibele toolkit van 9-14 mogelijke sessies, plus een introductie- en afsluitende sessie, komen alle zeven CHIME+RS peilers aan de orde. De sessies zijn samengesteld op basis van bestaande tried-and-tested empowerment methodieken uit de praktijk en methodieken afkomstig uit Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Per zitting bepalen de deelnemers zelf welke van de zeven peilers voor hen van belang is. De inhoud van de sessies en de frequentie kan worden aangepast aan de mogelijkheden van deelnemers. De methodiek wordt uitgevoerd via sessies van een 1 uur (individueel) of van 2,5 uur (groepsverband). 

Inhoud van de training
Op dag 1 en 2 van de training leren de deelnemers hoe de 7ROSES-methodiek is ontstaan, hoe deze in elkaar zit en hoe ze de methodiek toe kunnen passen in behandelingen, wanneer welke keuzes te maken, etc.
Tijdens dag 3 staat het presenteren van de reflectieopdracht en het delen van ervaringen centraal, daarnaast kijken we naar de uitdagingen die men tegenkomt bij de toepassing van 7ROSES.

Docenten: Eva Heezemans, Sanne de Kleijn

Trainingsdata: 

  • 12 en 13 april 2022 (hele dagen) en 6 september 2022 (ochtend) 
  • 9 en 10 november 2022 (hele dagen) en 9 maart 2023 (ochtend) 

Het is van belang dat je op alle bovengenoemde data beschikbaar bent om de opleiding te volgen. Mocht je onverwacht een dag niet aanwezig kunnen zijn, dan kan deze dag in overleg verplaatst worden. De kosten voor verplaatsing bedragen € 85,-.

Trainingstijden: 09:30-16:30 uur (dag 1 en dag 2), 09.30-13.00 uur (indien ochtend) of 13:30-17:00 uur (indien middag) - (dag 3)

Kosten: € 605,- inclusief trainingsmateriaal (2022)

Accreditatie: Voor deze training is geen accreditatie aangevraagd.

Locatie: ARQ Academy, Nienoord 5-13, Diemen

Meer informatie vind je op de website van 7ROSES via deze link 7ROSES

 

Docenten

Eva Heezemans is maatschappelijk werker en programmaleider van de herstel ondersteunende zorg en werkzaam voor ARQ Centrum ‘45.

Sanne de Kleijn is GZ-Psycholoog en werkzaam voor ARQ Centrum ’45.

 

 

Cookies

Privacy

Sitemap

© ARQ Academy 2019