LinkedIn

Oraties

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is een nationaal en internationaal gerespecteerd onderzoeksinstituut. Veerkracht, opvang en nazorg zijn de kernthema's waarin permanent verbetering wordt gezocht. Onze ARQ-hoogleraren, verbonden aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland, ontwikkelen wetenschappelijk onderzoek op hun specifieke vakgebied rond psychotrauma.

 Oratie prof. dr. Trudy Mooren - Consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties

Op 2 december 2022 sprak ARQ-hoogleraar Trudy Mooren in Utrecht haar oratie Consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties uit. Hiermee aanvaardde zij formeel de bijzondere leerstoel ‘Family functioning following psychotrauma’. Deze leerstoel aan de Universiteit Utrecht is ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

In Consequenties van psychotrauma voor gezinsrelatieswordt een lans gebroken voor de integratie van een systeem- en traumagerichte visie op het handelen bij gevolgen van psychotrauma voor gezinnen. Blootstelling aan de intrusieve elementen van de herinneringen is nodig; maar ook aandacht voor de gevolgen voor onderlinge relaties is aangewezen. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan validatie van integratieve modellen, de validiteit van diagnostische instrumenten en effectiviteit van behandelingen. Hierbij moet onderscheiden worden wat preventieve en curatieve doelen zijn.

 

 

Oratie prof. dr. Michel Dückers - De beelden die ons bewegen

ARQ-hoogleraar Michel Dückers sprak op 18 november 2022 in Groningen zijn oratie De beelden die ons bewegen, de voorspelbaarheid van de rampen die we samen creëren uit. Hiermee aanvaardde hij formeel de bijzondere leerstoel ‘Crises, Veiligheid en Gezondheid’. Zijn leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen is ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), Nivel en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rode draad van zijn werk bestaat uit onderzoek en advisering gericht op de gezondheidsdimensie van rampen en crises. 

Dat rampen en crises een enorme weerslag hebben op de levens van gedupeerden mag voor zich spreken. Dat dit het collectieve organisatievermogen van een samenleving op de proef stelt ligt eveneens voor de hand. Dat de huidige tijd onder spanning staat en dat een diversiteit aan crises en complexe problemen op elkaar inwerkt, is dagelijks onderwerp van gesprek. Het is onvermijdelijk dat dingen mis gaan, maar er lijken hardnekkige patronen in te zitten. Die patronen zijn alleen te doorbreken als we ze beter begrijpen.